"I Godfotens fotspor"

Masteroppgave i Psykologi 2009

Tilbake

Sammendrag

 

Konkurransen for å hevde seg som fotballklubb blir stadig mer tilspisset. For å være blant de beste, er en fotballklubb avhengig av å ha topp presterende ansatte på alle plan i organisasjonen. RBK er en fotballklubb som har hevdet seg både nasjonalt og internasjonalt de siste årene. Nils Arne Eggens ”Godfot”-teori har vært en viktig faktor for denne suksessen. Et sentralt punkt i ”Godtfot”-teorien er ideen om hvordan RBK som organisasjon aktivt kan hjelpe sine ansatte inn i flyt. I organisasjonspsykologien har man også sett nytteverdien å ha ansatte som opplever flyt. I den senere tid har man derfor fokusert på å få mer kunnskap om hvordan organisasjoner kan legge til rette for flytopplevelser hos sine ansatte.

 

Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut av hvilke faktorer som bidrar til at de ansatte i RBK opplever flyt, og hvordan slike flytopplevelser påvirker deres jobbutførelse. Med bakgrunn i en eksplorerende tilnærming ble det forventet at de kollektive ressursene kollektiv mestringstro, sosial kohesjon og oppgavekohesjon, samt ressursen rolleklarhet ville ha en positiv innvirkning på de ansattes flytopplevelser. Videre ble det undersøkt hvorvidt egen mestringstro kunne gi et tilleggsbidrag på de ansattes flytopplevelser. Det ble også undersøkt om det var noen positiv sammenheng mellom jobbkrav og flytopplevelser, og om flytopplevelser hadde en positiv sammenheng med jobbutførelse.

 

Resultatene fra denne undersøkelsen viste at alle de inkluderte jobbressursene hadde en positiv sammenheng med flyt. Det var imidlertid bare rolleklarhet og egen mestringstro som hadde en unik forklaringskraft på de ansattes flytopplevelser. Jobbkrav hadde ingen sammenheng med flytopplevelser. Videre viste resultatene at flytopplevelser hadde en positiv sammenheng med jobbutførelse.

 

    

Foredrag

  

om iFlyt

                   

             

Kontakt: post@iflyt.com

Forskning